Najčešća pitanja | Posao | Mapa sajta | Štampaj

Garancije

Poštovani korisnici,

uz tehničke artikle sa garantnim rokom do 2 godine ne dobijate i garantni list dobavljača.Već dovoljan je samo fiskalni račun kao dokaz o kupovini.

Emmi prodavnica ne snosi nikakvu odgovornost po pitanju garancija i garantnih listova dobavljača.
Sa druge strane Emmi garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.

Hvala na ukazanom poverenju.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na webnarudzbenice@emmi.rs

IZJAVA

Obaveštavamo potrošače o njihovim pravima u pogledu nesaobraznosti robe navedenim u čl. 54 Zakona o zaštiti potrošača:

- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

- Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

- Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u roku od 30 dana za tehničku robu i 15 dana za ostale artikle i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

- Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

- Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.- Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 54 Zakona o zaštiti potrošača,u prodajnom objektu u kome je kupio robu.

Trgovac je dužan da u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu ,i predlogom njegovog rešavanja.

Potvrdjujemo da uslovi iz garancijske izjave ne mogu uticati na gore navedena prava potrošača u pogledu nesaobraznosti robe.

U Čačku , 02.08.2012.

Evo i pregleda davalaca garancije i ovlaščenih servisa za uređaje kupljene u Emmi online shopu: